Adatvédelmi tájékoztató

A webshop.hairtoth.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(a továbbiakban: Info.tv.), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

A honlap látogatásával kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás
Honlapunkra látogatókat a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről ezúton tájékoztatjuk.

A honlap böngészés, cookie-k használata

A honlapon való böngészéssel és a sütik elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el a felhasználó számítógépén vagy a mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a felhasználó a saját böngészőjében módosíthatja. (például a Google Chrome-ban) A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról. 

 

Az adatkezelés jogalapja, meghatározása

A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint regisztráció és vásárlás esetén személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon esetleg találhatóak olyan linkek, amelyek más weboldalakra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

Az adatkezelő a regisztráció vagy honlapon történt hírlevél feliratkozás során a felhasználók által megadott e-mail címekre csak a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket vagy a felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket küld.

A webshop használatával illetve az azon keresztül történő online vásárlás esetén a fogyasztók adatainak kezelésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató
 

A webshop.hairtoth.hu elkötelezett a webshopot használók és online vásárlók személyes adatainak biztonságos tárolása és kezelése iránt. A tájékoztató célja, hogy ismertessük, milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk az adatokat, hogyan tudják kérni, hogy kevesebb információt kezeljünk róluk és milyen folyamatokkal védjük személyes adataik biztonságát.

 

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 

 

 

 

 Alapelveink:
Személyes adatokat csak a hatályos törvényeknek megfelelően gyűjtünk, tárolunk és kezelünk.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény elrendeli. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.
Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Hírlevelet külön hozzájárulás esetén küldünk.
 

 Célok és alkalmazási gyakorlat
1. Az adatkezelés célja: a K-Mon Bt. mint a webshop.hairtoth.hu oldal üzemeltetője által az ügyfélnek kínált, szolgáltatás nyújtására szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása piackutatás céljából, továbbá statisztikakészítés.

2. Amikor ügyfeleink a webshop.hairtoth.hu oldalon tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Bizonyos esetekben azonban a K-Mon Bt.  által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

3. A webshop.hairtoth.hu oldalon az ügyfél által megadott adatok kezelésének célja elsősorban a webshopban leadott megrendelés(ek) teljesítése, a megrendelt termékek kiszállítása, szavatossági és egyéb jogi igények kezelése, a vevővel való kapcsolattartás, mely érdekében a V. fejezetben rögzített személyes adatokat kezeli. A webshop által kínált szolgáltatás (regisztráció, rendelés leadás) igénybe vételéhez ezen adatok megadása szükséges, ezért előfordulhat, hogy ha valaki nem adja meg személyes adatait, akkor nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött ezen szolgáltatást igénybe venni, tekintettel arra, hogy vannak olyan adatok amelyek kitöltése nélkül a regisztráció vagy a rendelés leadása sikerrel nem zárulhat. Így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához, illetve a rendelés leadásának sikertelenségéhez vezethet. Ezen elemek szükséges adatelemek.

Regisztráció nem szükséges a rendelés leadásához, de megkönnyíti a korábban leadott rendelések beazonosítását és a jövőbe rendelések leadását. A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, jelszó.

Személyes adatok megadása szükséges a rendelés leadása és annak teljesítése érdekében. A szükséges adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám.

4. Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat a K-Mon Bt.  nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, a K-Mon Bt. ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén teszi meg. Az ügyfeleink által a K-Mon Bt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás vagy jogszabályon alapuló kötelezettség hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk tovább harmadik személy számára.

5. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a K-Mon Bt. jogszabályi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

6. Amennyiben ügyfeleink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

7. A K-Mon Bt. ügyfelei számára – amennyiben ilyen szolgáltatás bevezetése mellett dönt - üzletszerzési célú üzenetet, híreket csak az érintettek előzetes hozzájárulását követően küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Azok az érintettek, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy a továbbiakban nem kívánnak hírlevelet kapni, egy e-mail üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. Az e-mail címet ugyanazon a weboldalon találhatják meg, amely oldalon az adott szolgáltatást megrendelték.

8. A webshop.hairtoth.hu oldalra látogató regisztrált és nem regisztrált ügyfelek IP címét a K-Mon Bt.  egyfelől elemzési/statisztikai cél másfelől szolgáltatásai minőségének javításához, fejlesztéséhez használja fel, harmadik fél számára látogatottsági adatok összesítéséhez szolgáltatja ki.

V. A kezelendő adatok meghatározása

A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, jelszó.

A rendelés leadása és annak teljesítése érdekében a szükséges adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 

VI. Adatkezelés jogalapja

1. Regisztráció

A webshop.hairtoth.hu weboldal használatához a legtöbb esetben nem szükséges a regisztráció. Regisztrációs kötelezettség csak az Üzleti Partnereket kötelezi.  Üzleti Partnernek minősülnek a fodrászati tevékenységet folytató vállalkozások, cégek.  

A regisztráció önkéntes, mely a weboldal használatát könnyíti meg és elkerülhető vele az, hogy azon szolgáltatások ismételt igénybe vételekor, melyhez bizonyos személyes adatok kezelésére van szükség, a korábban megadott adatokat ismételten meg kelljen adni.

Amennyiben az érintett felhasználó igénybe veszi a regisztrációt, a regisztráció alapján történő adatkezelés jogalapja a felhasználó GDPR 6. cikk 1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

 

2. Megrendelés teljesítése

A megrendelések – regisztrációval vagy regisztráció nélkül történő - leadásával és annak visszaigazolásával szerződés jön létre az ügyfél és a K-Mon Bt. között. A megrendelés teljesítéséhez (beleértve a regisztrációval rendelkező ügyfél vonatkozásában a megrendelést  megelőzően a felhasználói kosárhoz kapcsolódó adatkezelést is), azzal kapcsolatban az ügyféllel való kapcsolattartáshoz, a kiszállításhoz, a megrendelésből fakadó esetleges jogi igények érvényesíthetőségéhez szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontja szerint az ügyféllel, mint érintettel kötött szerződés teljesítése, illetve az a tény, ami az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az ügyfél, mint érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

3. Tájékoztatók, címzett tartalom eljuttatása az ügyfeleknek (mely nem minősül közvetlen üzletszerzési célú megkeresésnek)

Egyes esetekben az ügyfelek számára tájékoztató anyagok (pl. regisztráció visszaigazolása, megváltozott szerződési feltételekről értesítés) kiküldésére kerülhet sor, ezen tartalmak kiküldése során megvalósuló adatkezelés jogalapja az ügyféllel kötött szerződésekhez kapcsolódó tájékoztatások esetén a GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontja szerint az ügyféllel, mint érintettel kötött szerződés teljesítése, illetve az a tény, hogy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az ügyfél, mint érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Egyes esetekben értesítések kiküldésére jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor (pl. megrendelés visszaigazolása), ilyen esetben az adatkezelés további jogalapját jelenti a GDPR 6 cikk 1) bekezdésnek c) pontja szerinti adatkezelés a K-Mon Bt-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

4. Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, piackutatás

Közvetlen üzletszerzési vagy piackutatási célú adatkezelésre akkor kerül sor, ha ahhoz az ügyfél, mint érintett előzetesen hozzájárul. Az adatkezelés jogalapja ezen esetekben a GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes ügyfél hozzájárulás.

 

VII. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság

A tudomásunkra jutott személyes adatokat harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adjuk át harmadik személyeknek, azokat nem tesszük közzé. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben. 

 

A személyes adatokat az érintett  hozzájárulása alapján az  alábbiakkal osztjuk meg:

A K-Mon Bt. az ügyfél által a webshop.hairtoth.hu oldalon a rendelés leadásánál megadott adatokat - név, cím, e-mail cím, telefonszám átadja a K-Mon Bt.-vel megbízási jogviszonyban álló személyeknek, a K-Mon Bt., mint a webshop.hairtoth.hu oldal üzemeltetője által ügyfélnek kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése céljából.

Minden magánszeméllyel és gazdálkodó szervezettel, mely hozzáfér a személyes adatokhoz miközben megbízásunkból részt vesz a szolgáltatásaink teljesítésében, szigorú szerződést kötünk a személyes adatok védelmének biztosítása és az adatvédelmi törvények betartása érdekében. Adatkezelőként  az esetlegeses továbbított adatokról adattovábbítási nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az általunk kezelt adatok továbbításának időpontját és a továbbított személyes adatok körének meghatározását.

 

Az adattárolás időtartama

A megrendelés teljesítéséhez szükséges, illetve szavatossági vagy egyéb jogi igények érvényesítése céljából kezelt személyes adatok tekintetében a K-Mon Bt. a szerződés teljesítésétől számított 6 évig kezeli az adatokat. Egyes jogszabályok kötelezettségeket állapíthatnak meg bizonyos adatok és dokumentumok őrzésére vonatkozóan, melyek személyes adatokat is tartalmazhatnak (pl. adószám).

Azon adatkezelések esetében, melyhez a K-Mon Bt. az ügyfél hozzájárulását kéri, az adatkezelés időtartama az ügyfél és a K-Mon Bt. között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg az ügyfél a hozzájárulását vissza nem vonja. Amennyiben a regisztrációt követően az ügyfél 2 naptári évig nem él a regisztrációval történő rendelés leadás lehetőségével, az adatkezelés időtartama a regisztrációt követő 2 naptári év lejáratának napjáig tart, ezt követően az adatkezelő a regisztráció során megadott adatokat haladéktalanul törli. Az adatkezelés az ügyfél általi regisztrációval, illetve rendelés leadásával veszi kezdetét, és az ügyfél által önkéntesen magadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a regisztráció visszautasítása, a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése esetén, kivéve, amennyiben az adatkezelés más célból és jogalapon valósul meg. Haladéktalanul törlésre kerülnek az ügyfél adatai abban az esetben is, amennyiben az ügyfél az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja, kivéve, amennyiben az adatok további kezelése más célból és jogalapon valósul meg (pl. kötelezettség teljesítése, jogi igények érvényesítése, kutatási, statisztikai célú adatkezelés). Az adatok törlésével az adatkezelés véget ér.

 

A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyre állíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.

A felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., további információ: www.naih.hu).

 

Az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének megnevezése, elérhetőségei:

Név:  K-Mon Betéti Társaság (röviden: K-Mon Bt.)

Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. P2.

Postacím: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. P2

Képviselő:  Pataki Ágnes ügyvezető igazgató

Telefon: +36 20 402 0802

E-mail:

Honlap: webshop.hairtoth.hu

 

Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Ha az adatvédelmi folyamatainkban változás következik be, akkor a tájékoztató új verziója a holnapon lesz olvasható és a változásokat ki fogjuk emelni. Ha a változás jelentős, akkor az illetékeseket e-mailben is tájékoztathatjuk. A változtatásokhoz hozzájárulást is fogunk kérni, amennyiben az törvény szerint szükséges.

 

 

Budapest, 2019. január 2.

HairTóth © Minden jog fenntartva 2023.